Mike Perry

50% ของยอดขายทั้งหมดไปที่ The Nature Conservancy

สายลมทะเลทราย

$15

เพื่อน

$15

มาทำให้โลกมีความสุขกันเถอะ

$15

ป๊อปติวิสต์

Mike Perry: การสร้างงานศิลปะสำหรับทุกคน Mike Perry สร้างภาพวาด แอนิเมชั่น ประติมากรรม หนังสือ งานศิลปะสาธารณะ เอกสาร นิทรรศการ ภาพวาด ซิลค์สกรีน และอื่นๆ งานศิลปะของเขาแสดงออกถึงจิตวิญญาณที่สนุกสนานและความเคารพต่อความสุขที่มีอยู่ในประสบการณ์ของมนุษย์

การกุศล

ภารกิจของ The Nature Conservancy คือการอนุรักษ์ผืนดินและผืนน้ำที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา