นโยบายราคาโฆษณาขั้นต่ำของ PopSockets LLC (“แผนที่”)

มีผลใช้บังคับ 1 เมษายน 2019

PopSockets LLC (“PopSockets”) เชื่อมั่นในแบรนด์ของตน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถันซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์ สนุกสนาน และมีประโยชน์ PopSockets รู้สึกตื่นเต้นที่คุณเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีค่า และหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจอย่างเท่าเทียมกันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เราใฝ่ฝัน โฆษณามักจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์แรกที่ลูกค้ามีกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้น PopSockets จึงใช้นโยบายนี้ เราคาดว่าคุณจะมองว่านโยบายนี้เป็นการสนับสนุนที่ชัดเจนสำหรับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค และคุณของ PopSockets

นโยบายนี้ครอบคลุมอะไรบ้างและฉันจะพบ “ราคาโฆษณาขั้นต่ำ” ได้ที่ไหน

นโยบายนี้ใช้กับโฆษณาของผลิตภัณฑ์ PopSockets ที่ระบุไว้ในตาราง PopSockets MAP ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้า นโยบายนี้ครอบคลุมการโฆษณาใดๆ ซึ่งรวมถึงราคาที่แสดงบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ข้อมูลราคาที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ของธุรกรรมไม่ถือเป็น "การโฆษณา" ภายใต้นโยบายนี้ กล่าวคือ เมื่อราคาเชื่อมโยงกับการซื้อจริง ราคาจะกลายเป็นราคาขายและนโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้

การบังคับใช้ทำงานอย่างไร

PopSockets จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตอบสนองต่อการละเมิดนโยบายนี้:

  • แจ้งผู้ค้าปลีกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย MAP ของ PopSockets
  • ยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ PopSockets ที่รอดำเนินการ และระงับสิทธิ์ของผู้ค้าปลีกในการซื้อผลิตภัณฑ์ PopSockets ที่เป็นปัญหาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (เช่น สามสิบ (30) หกสิบ (60) เก้าสิบ (90) หนึ่งร้อยยี่สิบ (120) , หนึ่งร้อยห้าสิบ (150), หนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน, หนึ่ง (1) ปี เป็นต้น);
  • ยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ PopSockets ที่รอดำเนินการ และยกเลิกสิทธิ์ของผู้ค้าปลีกในการซื้อ SKU บางรายการ SKU หลายรายการ; และ/หรือคอลเล็กชันเฉพาะหรือการรวมกันของคอลเล็กชัน
  • ยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ PopSockets ที่รอดำเนินการ และยกเลิกสิทธิ์ของผู้ค้าปลีกในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ PopSockets เพื่อจำหน่ายจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เฉพาะ
  • ยุติบัญชีของผู้ค้าปลีกด้วย PopSockets รวมถึงการซื้อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ และทั้งหมดของ PopSockets

 

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

นโยบายนี้เป็นฝ่ายเดียวและไม่เป็นข้อตกลงระหว่าง PopSockets กับผู้ค้าปลีกหรือฝ่ายอื่นๆ นโยบายนี้ไม่สามารถต่อรองได้และไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลอื่นใดนอกจาก PopSockets อย่างไรก็ตาม PopSockets อาจกำหนดช่วงเวลาส่งเสริมการขายในระหว่างที่ข้อกำหนดของนโยบายนี้เปลี่ยนแปลง หรืออาจกำหนดระยะเวลาในระหว่างที่นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ PopSockets มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ MAP สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และสื่อสาร MAP ให้กับผู้ค้าปลีกทั้งหมด คำถามหรือความคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบาย MAP นี้ควรส่งถึงผู้ดูแลนโยบายที่ MAP@popsockets.com เฉพาะผู้ดูแลระบบนโยบายเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าเกิดการละเมิดนโยบายนี้หรือไม่ สื่อสารการตัดสินใจไปยังผู้ค้าปลีกเกี่ยวกับนโยบายนี้ และรับการสื่อสารอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และแทนที่นโยบาย PopSockets ก่อนหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับราคาที่โฆษณาขั้นต่ำหรือราคาขายต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ของ PopSockets ที่บังคับใช้กับผู้ค้าปลีก

นโยบาย MAP ของแคนาดา