เงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. การใช้ไซต์นี้

2. เนื้อหาผู้ใช้

3. เงื่อนไขการใช้งาน

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

5. ผลตอบแทน

6. การรับประกัน


1. การใช้ไซต์นี้

เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ PopSockets LLC (“PopSockets”) การใช้ไซต์นี้ บริการใดๆ ที่มีให้ผ่านทางไซต์นี้ ("บริการ") หรือการซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้ไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าถึงหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ หรือโดยการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมและอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ในที่นี้

สำหรับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่


2. เนื้อหาผู้ใช้

ไซต์อาจอนุญาตให้คุณอัปโหลดรูปถ่าย บทวิจารณ์ วิดีโอ การออกแบบ ภาพวาด หรือเนื้อหาอื่น ๆ ("เนื้อหาของผู้ใช้") คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้และผลที่ตามมาของการส่งและเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ผ่านทางไซต์และแพลตฟอร์ม PopSockets ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องคงความเป็นเจ้าของในเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมด และขอมอบใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ โอนได้ทั่วโลก และไม่สามารถเพิกถอนได้ให้แก่ PopSockets แก่ PopSockets เพื่อใช้ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ส่ง แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ ผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม PopSockets ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ PopSockets รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม คุณยังให้สิทธิ์ผู้ใช้รายอื่นของไซต์และแพลตฟอร์ม PopSockets ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางไซต์และแพลตฟอร์ม PopSockets ที่เกี่ยวข้อง และใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณให้สิทธิ์ PopSockets ในการระบุตัวคุณในฐานะผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ดังกล่าวตามชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อหน้าจอ ความคล้ายคลึง หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ และคุณรับทราบว่า PopSockets มีสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะใช้สิ่งดังกล่าว เนื้อหาผู้ใช้และ PopSockets อาจหยุดใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณตกลงที่จะไม่ส่ง อัปโหลด หรือทำให้เนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ (i) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ลามก หยาบคาย ดูหมิ่น ทำร้ายบุคคลที่สาม หรือที่บุกรุก ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ต่อการดำเนินการหรือการปกปิดของอาชญากรรม หรือเป็นที่น่ารังเกียจตามที่ PopSockets กำหนด (ii) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; หรือ (iii) ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการส่งและเผยแพร่เนื้อหาหรือวัสดุดังกล่าว หรือให้สิทธิ์ PopSockets ในการใช้เนื้อหาหรือวัสดุดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณรับทราบว่า PopSockets ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือคัดกรองเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งไปยังไซต์ แต่ PopSockets มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ในการปฏิเสธ ลบ หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล

เนื้อหาจากบุคคล ภายนอก : คุณเข้าใจและยอมรับว่า PopSockets ไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้รายอื่นนำเสนอบนเว็บไซต์ การใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาของบุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไม่ว่าในกรณีใด PopSockets จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว


3. เงื่อนไขการใช้งาน

การใช้ไซต์นี้เป็นดุลยพินิจของ PopSockets แต่เพียงผู้เดียว และ PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามมิให้ผู้ใดเข้าถึง เรียกดู ให้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ คุณไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในหรือในเว็บไซต์นี้ บริการใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่จำกัดในการใช้ไซต์นี้ บริการหรือข้อมูลตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และนโยบายและขั้นตอนที่ PopSockets อาจนำมาใช้และ เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว PopSockets อาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเมื่อใดก็ได้ ไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ไซต์นี้มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PopSockets และพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ("ข้อมูล") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) รูปลักษณ์ ความรู้สึก และองค์ความรู้ แนวคิด แนวคิด วิดีโอ การออกแบบ รูปภาพ และอื่นๆ ของไซต์ เนื้อหา และ (ii) ข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับ PopSockets คู่ค้าทางธุรกิจ และหรือลูกค้าของ PopSockets คุณรับทราบว่าข้อมูลนี้อาจถูกรักษาเป็นความลับโดย PopSockets พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า และตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องความลับของข้อมูล ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

คุณตกลง (i) ที่จะไม่ส่งซ้ำ คัดลอก แสดงต่อสาธารณะ ขายหรือใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ (ii) จะไม่แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ หรือความยินยอมหรือประกาศกรรมสิทธิ์หรือตำนานอื่น ๆ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานไซต์และบริการของคุณ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์ได้

เครื่องหมายการค้า : สิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้และ/หรือเครื่องหมายการค้า (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ที่อยู่ในหรือใช้ร่วมกับเว็บไซต์ได้รับการสงวนไว้โดยชัดแจ้งโดย PopSockets และผู้อนุญาต เครื่องหมาย และโลโก้หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือกฎหมายทั่วไป และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ ไม่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือโดยอาศัยการใช้ไซต์ของคุณ ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้เครื่องหมายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PopSockets หรือผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานที่ ยอมรับ ได้ : การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลที่คุณอนุญาตนั้นจำกัดเฉพาะฟังก์ชันการทำงานมาตรฐานของเว็บไซต์ ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ (i) ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหรือหลอกลวง (ii) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด สะกดรอยตาม ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดๆ (รวมถึง ข้อจำกัด สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (iii) ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก PopSockets ในการเข้าถึงข้อมูล (iv) พยายามแนะนำไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ขัดจังหวะ ทำลาย หรือจำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม (v) พยายามเข้าถึงระบบหรือบัญชีผู้ใช้ของ PopSockets โดยไม่ได้รับอนุญาต (vi) ส่งเสริมการกระทำที่ถือเป็นความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (vii) ความพยายามที่จะสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน หรือสร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของ PopSockets หรือ (viii) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย) PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับคุณ หากคุณใช้งานที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของ PopSockets ในการดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ไม่มีการรับประกัน

เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับไซต์นี้หรือเนื้อหาของไซต์ ซึ่งให้ไว้สำหรับการใช้งาน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของชื่อ การไม่ละเมิด ความสามารถในการขายได้ คุณภาพ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ใด ๆ เราไม่รับประกันว่าไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลที่ส่งจากเราจะปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตราย (รวมถึงไวรัส) นอกจากนี้ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางไซต์นี้ หรือไซต์ใดๆ ที่มีการเชื่อมโยง ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เราไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ต่อความเป็นไปได้ของการลบ การจัดส่งที่ผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บการสื่อสาร การตั้งค่าส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ คุณยอมรับว่าผู้ถือหุ้น เจ้าของ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนอื่นๆ จะได้รับประโยชน์จากข้อนี้

ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำอย่างมืออาชีพ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการประเมิน (หรือรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ) ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล คำชี้แจง ความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยง

สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค หากมี จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดเหล่านี้ และเราจะไม่พยายามยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการสื่อให้เข้าใจผิดที่เป็นการฉ้อโกง

ข้อผิดพลาดของไซต์

ในกรณีที่สินค้าถูกลงรายการบนเว็บไซต์ในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้สะท้อนถึงราคาหรือข้อมูลที่ถูกต้อง PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่วางไว้บนไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงและใช้ไซต์หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านไซต์ คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง (เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เรา แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งรวบรวมผ่านไซต์ได้แสดงไว้ด้านล่าง เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของเราเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา

การลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ในบางหน้าของเว็บไซต์นี้ เราอาจจัดเตรียมเครื่องมือให้คุณรายงานเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่ไม่เหมาะสม หากไม่มีเครื่องมือดังกล่าว คุณสามารถรายงานเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่ไม่เหมาะสมได้โดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง แม้ว่าเราจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นออกจากไซต์นี้เพียงเพราะคำขอให้ลบออก เราจะตรวจสอบคำขอดังกล่าวทั้งหมดและจะลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าควรถูกลบออก ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและใน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากมีการแจกจ่ายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไปยังเว็บไซต์อื่นหรือเผยแพร่ในสื่ออื่นแล้ว เราจะไม่สามารถเรียกคืนและลบเนื้อหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ สำเนาสำรองหรือส่วนที่เหลือของเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่เรานำออกจากไซต์นี้อาจยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สำรอง

การละเมิดลิขสิทธิ์ PopSockets ไม่ได้ตั้งใจละเมิดหรืออนุญาตให้ผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เราจะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่เราทราบว่ามีการละเมิดโดยทันที หรือหากเราทราบถึงสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดว่ามีกิจกรรมการละเมิดเกิดขึ้น

ประกาศ DMCA: หากคุณขอให้นำเนื้อหาออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดทราบว่า Digital Millennium Copyright Act of 1998 (“DMCA”) จัดให้มีการไล่เบี้ยสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เชื่อว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตละเมิดสิทธิ์ของตน ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หากคุณเชื่อว่างานของคุณเองหรืองานของบุคคลที่สามซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์นี้ หรือได้รับการคัดลอกและเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยทันที. หนังสือแจ้งของคุณต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องรวมถึง:

  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ลิขสิทธิ์
  • รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;
  • คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดตั้งอยู่บนไซต์นี้ (รวมถึง URL ชื่อเรื่องและ/หรือหมายเลขรายการหากมีหรือลักษณะการระบุอื่น ๆ )
  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ และหากคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุชื่อเจ้าของ
  • คำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
  • คำแถลงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

คำชี้แจงของคุณต้องได้รับการแก้ไขดังนี้:

ตัวแทนลิขสิทธิ์

PopSockets LLC

5757 เซ็นทรัล อเวนิว

โบลเดอร์ 80301

การแจ้งใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนตนซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DMCA จะไม่ถือว่ามีคำบอกกล่าวที่เพียงพอ และจะไม่ถือเป็นการให้ความรู้ที่แท้จริงแก่เราเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เนื้อหาที่ละเมิดหรือ การกระทำนั้นชัดเจน

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ไซต์นี้อาจมีลิงก์และ/หรือโฆษณาไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราดูแล นอกเหนือจากลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง การโฆษณาหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ PopSockets ไม่ได้หมายความว่าเราอนุมัติ รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเว็บไซต์นั้น เนื้อหาหรือการใช้งาน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้อง ความคิดเห็นที่แสดงออกมา นโยบายความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ผ่านลิงก์เหล่านี้หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านแหล่งข้อมูลเหล่านี้หรือปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สาเหตุหรือ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากการใช้งานของคุณหรือการพึ่งพาเว็บไซต์ดังกล่าว

เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้โดยเรา เราไม่รับรองใด ๆ หรือให้การรับประกันใด ๆ แสดงโดยนัยหรืออย่างอื่นเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณอาจเข้าถึงผ่านไซต์นี้ เนื้อหาในนั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากไซต์ของเราและเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง กฎ นโยบายทั้งหมด (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และขั้นตอนการดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับคุณในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว

การยกเว้นความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เราในนามของพนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาของเรา ยกเว้นและปฏิเสธความรับผิดสำหรับความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะใดก็ตามและไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางตรง ทางอ้อม พิเศษ การลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียที่เกิดจากไวรัส การสูญเสียรายได้หรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การเรียกร้องของบุคคลที่สาม หรือการสูญเสียประเภทหรือลักษณะอื่นใด แม้ว่าเราจะ ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยง คุณรับผิดชอบทั้งหมดในการจัดทำขั้นตอนดังกล่าวสำหรับการสำรองข้อมูลและการตรวจสอบไวรัสตามที่คุณเห็นว่าจำเป็น การจำกัดความรับผิดนี้มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหาจะอิงตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรือพื้นฐานอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณยังอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และเขตอำนาจศาลต่อเขตอำนาจศาล เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดบางประเภทหรือการยกเว้นความรับผิด ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ เขตอำนาจศาลอื่นอนุญาตให้มีข้อจำกัดและข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในกรณีดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ภายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในขอบเขตที่พวกเขาปฏิเสธความรับผิดสำหรับความประมาทเลินเล่อ เจตจำนง หรือโดยเจตนาของ PopSockets หรือการละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นหนี้ของ PopSockets เพื่อใช้ตามสมควร ระวังมิให้กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น

ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ

เมื่อมีการร้องขอโดย PopSockets คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และปกป้อง PopSockets และพนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ กรรมการ และผู้อนุญาตจากการเรียกร้อง คดีความ ความต้องการ ความเสียหาย ความรับผิด การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงที่สมเหตุสมผล) ค่าทนายความ) ที่เกิดจาก: (i) คุณใช้หรือใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด; (ii) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ; (iii) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือ (iv) การเรียกร้องใด ๆ ที่เนื้อหาผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะร่วมมือกับ PopSockets ในการยืนยันการป้องกันใด ๆ ที่มีอยู่ ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณไม่มีผลในรัฐนิวเจอร์ซีย์สำหรับการเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของ PopSockets

การปรับเปลี่ยนและการยกเลิก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข แก้ไข ลบ ระงับหรือยุติเว็บไซต์นี้ชั่วคราวหรือถาวร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์) และ/หรือข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่มีให้ผ่านทางนี้ได้ตลอดเวลาและในบางครั้ง เว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การแก้ไข การลบ การระงับ หรือการหยุดให้บริการไซต์นี้

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ ควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของรัฐโคโลราโดในสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ไซต์นี้ดำเนินการจากรัฐโคโลราโด และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงได้โดยบุคคลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น การเข้าถึงหรือการใช้ไซต์นี้หรือข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบนไซต์นี้อาจถูกห้ามโดยกฎหมายในบางประเทศหรือเขตอำนาจศาล คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณกำลังเข้าถึงไซต์นี้..

คุณยินยอมและสละการคัดค้านทั้งหมดต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลรัฐบาลกลางและศาลของรัฐในรัฐโคโลราโด และสถานที่ในที่นี้เพื่อแก้ไขข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เราเชื่อว่ามีการละเมิดข้อตกลงนี้หรือเกิดขึ้น


4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกแบบมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์ คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของเราทุกที่ในโลก รวมถึงประเทศที่อาจไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับ กฎหมายในเขตอำนาจศาลที่บ้านของคุณ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่คุณระบุไว้ในที่นี้ และยอมรับว่าคุณได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณอย่างจริงจังเมื่อคุณลงทะเบียนกับไซต์ เมื่อคุณส่งอีเมลใดๆ ไปยังผู้ดูแลไซต์ และเมื่อคุณส่งข้อมูลใดๆ ไปยังไซต์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้ ได้แก่ ชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ รวมถึงที่อยู่อีเมล ID ผู้ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณรวมไว้ในการสื่อสารหรือการส่ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อลงทะเบียนคุณกับไซต์ เพื่อตอบคำถามของคุณหรือปัญหาที่คุณก่อให้เกิดกับผู้ดูแลไซต์ เพื่อโพสต์การส่งของคุณไปยังไซต์ และเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ หากคุณต้องการสมัครรับจดหมายข่าว เราจะใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวถึงคุณ ด้วยความเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ เรามอบวิธีการยกเลิกการสมัครให้คุณ หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวและการสื่อสารส่งเสริมการขายของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับจดหมายเหล่านี้ได้โดยทำตามคำแนะนำที่อยู่ในจดหมายข่าวหรือการสื่อสารแต่ละฉบับ หรือส่งอีเมลถึงเราที่ help.popsockets.com

ไซต์อาจรวบรวมข้อมูลบางประเภทที่เปิดเผยความถี่ที่คุณเยี่ยมชมไซต์ เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม หน้าเว็บที่คุณตรวจสอบ บุคคลที่คุณโต้ตอบด้วย และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมอย่างอดทนด้วยวิธีการต่างๆ เราใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เพื่อดูแลไซต์ เราใช้ข้อมูลการนำทาง รวมถึงไฟล์บันทึกและข้อมูลการส่ง เพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของคุณ ระยะเวลาที่คุณเยี่ยมชมไซต์หรือส่วนหนึ่งของไซต์ และสมาชิกไซต์อื่นๆ ที่คุณร่วมมือด้วย นอกจากนี้เรายังใช้บริการติดตามของบุคคลที่สามที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อติดตามข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยรวม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อดูแลไซต์ รายงานการวัดการใช้งาน และดำเนินการและปรับปรุงเนื้อหาไซต์

เช่นเดียวกับไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ไซต์อาจใช้ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เรียกว่า "คุกกี้" ที่ส่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อจัดเก็บข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ คุกกี้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการนำทาง ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ เวลาถ่ายโอนข้อมูล การตั้งค่าผู้ใช้ และรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ ส่วน 'ความช่วยเหลือ' ของแถบเครื่องมือในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ใหม่ วิธีให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันหรือคุณลักษณะที่สำคัญของไซต์ได้ และการใช้งานไซต์ของคุณอาจถูกจำกัด ไซต์นี้รวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบพาสซีฟ (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอย่างแข็งขัน และข้อมูลอาจถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณ เราบันทึกและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์และให้บริการลูกค้า ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อ ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลติดต่อที่คุณป้อนในตะกร้าสินค้า ข้อมูลนี้ใช้ร่วมกับการประมวลผล การจัดส่ง และการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของเราและให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคอื่นๆ เราใช้บุคคลที่สาม เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน เพื่อเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริษัทจัดส่งเพื่อจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดบัตรเครดิต จำนวนเงินที่ซื้อตามความจำเป็นสำหรับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการนั้น เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ ข้อมูลติดต่อของคุณจะถูกส่งไปยังพันธมิตรการจัดส่งของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณไปรษณีย์ การจัดซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง และการติดตามการจัดส่ง บริษัทเหล่านี้ไม่เก็บรักษา แบ่งปัน จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ทุกฝ่ายดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวซึ่งคล้ายกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมาก และต้องประมวลผลข้อมูลตามคำแนะนำของเรา

PopSockets LLC ไม่แบ่งปัน ขาย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ตามความจำเป็นหรือเหมาะสม: เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง; เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อปกป้องตัวเราและบริษัทในเครือของเราจากความรับผิด; เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล กระบวนการยุติธรรม หรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายกำหนด ให้กับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขาย การมอบหมาย หรือการโอนธุรกิจหรือบริษัทของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือการคุ้มครองของบุคคลที่สาม ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่อาจไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับกฎหมายในเขตอำนาจศาลหลักของคุณ

หากคุณมีส่วนร่วมในบล็อกหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ คุณควรทราบว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งไปที่นั่นสามารถอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นของฟอรัมเหล่านี้ และอาจใช้เพื่อส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ถึงคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ที่คุณเลือกส่งในฟอรัมเหล่านี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย PopSockets LLC โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณระวังเมื่อคุณออกจากไซต์ของเราและอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละแห่งและทุกแห่งที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้หรือใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข การลบ หรือการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดติดต่อเราโดยเปิดตั๋วสำหรับ ความช่วยเหลือ .popsockets.com . ปกติแล้วเรายินดีที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณตามความเหมาะสม แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี PopSockets ของคุณและคลิกที่ 'ดูที่อยู่'

การออกแบบร่วมกัน

เมื่อแบ่งปันการออกแบบ คุณกำลังทำให้การออกแบบนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะ ใครก็ตามที่ได้รับสำเนาของลิงก์ที่แชร์ไปยังงานออกแบบของคุณจะสามารถดูได้

ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและ/หรือหมายเลขประกันสังคม) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อของเรา เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัย 100% หรือปราศจากข้อผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ เราไม่และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เรารักษาขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถดูนโยบายความปลอดภัยฉบับสมบูรณ์ได้ ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล หน้าแรก หรือที่อื่นๆ ที่เราเห็นสมควร เพื่อให้คุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใด หากมีเราจะเปิดเผย โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยๆ และโปรดตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือยินยอม หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่ ทางอีเมล หรือโดยการแจ้งในหน้าแรกของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือยินยอม หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่ ทางอีเมล หรือโดยการแจ้งในหน้าแรกของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดเขียนถึงเราที่: PopSockets LLC, 5757 Central Avenue, Boulder CO 80301; หรืออีเมล info@popsockets.com


5. ผลตอบแทน

PopSockets ยอดเยี่ยม—คุณแน่ใจหรือว่าต้องการคืนสินค้า ถ้าคุณไม่ใช่แฟน บางทีคุณอาจต้องการมอบของคุณให้กับคนที่ใช่หรือไม่?

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่อง โปรดแจ้งให้เราทราบและเรายินดีที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง (บางคนเคยแกะหีบเพลง PopSocket ออกจากฐาน — คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้โดยทำตามคำแนะนำใน วิดีโอนี้ )

แต่ถ้าคุณเพียงต้องการคืนสินค้าเพราะไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 30 วัน หากผ่านไป 30 วันนับตั้งแต่การซื้อของคุณ ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนให้คุณได้ เพื่อให้มีสิทธิ์คืนสินค้า สินค้าของคุณต้องไม่มีการใช้งานและอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วย เพื่อให้การส่งคืนของคุณสมบูรณ์ เราต้องการใบเสร็จรับเงิน หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือหลักฐานการซื้ออื่นๆ หากคุณซื้อ PopSockets จากผู้จำหน่ายต่อหรือผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม โปรดส่งคืนสินค้าของคุณไปยังร้านค้าที่ซื้อ

การคืนเงิน

เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ หากคุณได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการ และเครดิตจะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตของคุณหรือวิธีการชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติ

การคืนเงินบางส่วน

เราไม่สามารถเสนอการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพเดิมหรือสินค้าที่ส่งคืนมากกว่า 30 วันหลังการจัดส่ง

การคืนเงินล่าช้าหรือสูญหาย

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณ อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการก่อนที่การคืนเงินของคุณจะได้รับการโพสต์อย่างเป็นทางการ หากคุณดำเนินการแล้วและยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเราที่ help.popsockets.com และส่งคำขอเพื่อพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

การแลกเปลี่ยน

เรายินดีเปลี่ยนสินค้าหากคุณได้รับสินค้าในสภาพชำรุดหรือเสียหาย โปรดส่งคำขอจาก help.popsockets.com และส่งสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายไปยังที่อยู่ด้านล่าง

การส่งสินค้า

ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ คุณควรส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ไปที่ PopSockets LLC, 5757 Central Avenue, Boulder CO 80301 คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณเอง หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 75 ดอลลาร์ คุณควรพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่สามารถติดตามได้หรือซื้อประกันการจัดส่ง เราไม่รับประกันว่าเราจะได้รับสินค้าที่ส่งคืนของคุณ


6. การรับประกันแบบจำกัด

ใครบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง? การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อปลายทางเดิมเท่านั้น ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก PopSockets สำหรับบริการรับประกัน เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ PopSockets จำหน่ายโดยผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของ PopSockets การรับประกันแบบจำกัดนี้มีให้เพิ่มเติมจากสิทธิ์อื่นๆ ที่ผู้ซื้อปลายทางเดิมอาจมีอยู่ที่กฎหมาย การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณยังอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองและระยะเวลาการรับประกันคืออะไร? PopSockets LLC ("PopSockets"), 5757 Central Avenue, Boulder, Colorado, 80301 USA (ติดต่อทางอีเมลได้ที่ CS@popsockets.com) รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้ ("ผลิตภัณฑ์") จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านฝีมือการผลิตและวัสดุภายใต้ การใช้งานปกติตลอดอายุการใช้งานของสินค้าที่ PopSockets กำหนดให้มีอายุสามปี

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม? การสึกหรอตามปกติของการใช้ผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี ขาดการดูแล การจัดการที่ผิดพลาด อุบัติเหตุ หรือการใช้ในทางที่ผิด ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายต่อสินค้าที่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง; และความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่ออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์

วิธีการเรียกร้องภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ การเรียกร้องการรับประกันจะต้องดำเนินการโดยตรงกับ PopSockets ต้องส่งคืนสินค้าไปที่ PopSockets LLC, 3033 Sterling Circle, Boulder, Colorado, 80301 USA ด้วยวิธีตรวจสอบย้อนกลับพร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จริง และที่อยู่อีเมลของคุณ หาก PopSockets พิจารณาว่ามีข้อบกพร่องที่รับประกันในผลิตภัณฑ์ PopSockets จะซ่อมแซมข้อบกพร่อง จัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนให้กับคุณ หรือคืนเงินตามราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วัน PopSockets ไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งไปยัง PopSockets ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสำหรับการส่งคืนสินค้าให้กับ PopSockets และจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษี ภาษีอากร และค่านายหน้า PopSockets จะจ่ายค่าขนส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือซ่อมแซม

การแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวและเฉพาะตัวสำหรับการรับประกันแบบจำกัดนี้ การแก้ไขเฉพาะของคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องที่ครอบคลุมโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือสินค้าทดแทนที่เทียบเท่าซึ่งอาจไม่ใช่ประเภทเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายสินค้า) ผลิตภัณฑ์ทดแทนจะได้รับการตกแต่งตามการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนทดแทนจะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้สำหรับระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เดิมที่เกี่ยวข้อง (นอกเหนือจากสิทธิ์อื่นๆ ที่คุณอาจมีตามกฎหมาย)

การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันแบบจำกัด - ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต POPSOCKETS ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอื่นใด และจำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับ P บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดระยะเวลาการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การจำกัดความรับผิด - ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต POPSOCKETS พนักงาน ตัวแทน และซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม บังเอิญ ผลที่ตามมา พิเศษหรือข้อยกเว้นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่ออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยไม่จำกัด หากข้อจำกัดความรับผิดนี้ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือไม่มีผลตามกฎหมาย ให้ดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ) ความรับผิดทั้งหมดของ POPSOCKETS และซัพพลายเออร์ใดๆ จะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงสำหรับผลิตภัณฑ์ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ ถึงคุณ.

วุ้ย